Projekty realizowane ze środków UE

czas na staz baner

Aktualności z dnia 20.11.2019 r.
Szanowni Państwo,
zakończyliśmy rekrutację do II naboru. Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękujemy .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie CZAS NA START! w ramach II naboru.
Lista rankingowa – Kobiety II nabór

Lista rankingowa – Mężczyźni II nabór

Osoby zakwalifikowane proszone są o NIEZWŁOCZNE potwierdzenie chęci udziału w projekcie.
W najbliższych dniach odbędą się Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
Szczegóły zostaną podane do wiadomości najpóźniej do dnia 21.11.2019 r.

—————————————————————-
Aktualności z dnia 14.11.2019 r.
Szanowni Państwo,
przedłużamy okres rekrutacji w ramach II naboru do dnia 18.11.2019 r.

 

W szczególności zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg

Dokumenty rekrutacyjne oraz wszelkie informacje nt. rekrutacji poniżej.

————————–

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. OGŁASZA

II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA START!

Projekt CZAS NA START! jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0057/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Realizacja projektu okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

 Dokumenty można składać:

  • osobiście w Biurze Projektu Partnera Projektu: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. przy
    T. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów, w godzinach od 8.00 – 16.00 lub
  • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. al. T. Rejtana 55,35-326 Rzeszów

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode (należące do grupy docelowej określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER), w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu

w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

e) matki przebywające w domach samotnej matki,

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

DLA KOGO?

W projekcie chcemy wspieramy ludzi młodych, ambitnych i chętnych do działania, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dopasować je do potrzeb pracodawców oraz nabyć praktyczne umiejętności zawodowe. Projekt służy również podjęciu działalności gospodarczej przez osoby spełniające kryteria dopuszczające do udziału w projekcie.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Naszym celem jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

CO OFERUJEMY?

a) Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla uczestników projektu (UP)

b) Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej

c) Pośrednictwo pracy – średnio 2 godziny dla UP

d) Szkolenia zawodowe  – 15 os., które zostaną przeszkolone pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców deklarujących ich późniejsze zatrudnienie.

e) Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy.

UCZESTNIKOM PROJEKTU (ścieżka stażowa) ZAPEWNIAMY:

– wypłatę stypendium szkoleniowego

– pokrycie kosztów szkoleń zawodowych

– zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

– stypendium stażowe

– zwrot kosztów przejazdu na staż

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

FORMULARZ REKRUTACJI – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ – załącznik 1 do Formularza rekrutacyjnego

OŚWIADCZENIE KRUS – załącznik 2 do Formularza rekrutacyjnego

OŚWIADCZENIE O NIEPRZEKROCZENIU 24 MIESIĘCY STAŻU – załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa

DOKUMENTY DLA PRACODAWCY:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU