Projekty realizowane ze środków UE

czas na staz baner

O projekcie

Projekt CZAS NA START!

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0057/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

DLA KOGO?

W projekcie chcemy wspieramy ludzi młodych, ambitnych i chętnych do działania, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dopasować je do potrzeb pracodawców oraz nabyć praktyczne umiejętności zawodowe. Projekt służy również podjęciu działalności gospodarczej przez osoby spełniające kryteria dopuszczające do udziału w projekcie.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Naszym celem jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

Realizacja projektu okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego* (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

W szczególności zapraszamy osoby z terenów miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

CO OFERUJEMY?

 • Indywidualne doradztwo zawodowe 
 • Grupowe doradztwo zawodowe 
 • Pośrednictwo pracy 
 • Szkolenia zawodowe 
 • Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy 

UCZESTNIKOM PROJEKTU  ZAPEWNIAMY:

 • wypłatę stypendium szkoleniowego
 • pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów przejazdu na staż

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA CIEBIE?

 • kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy
 • większa otwartość, aktywność, pewność siebie
 • doświadczenie zawodowe dzięki stażom
 • kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy.    

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode (należące do grupy docelowej określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER)