Projekty realizowane ze środków UE

czas na staz baner

Szanowni Państwo, w dniu 18.11.2019 r. zakończyliśmy rekrutację do projektu.

Lista osób zakwalifikowanych oraz lista osób rezerwowych dostępna w zakładce Rekrutacja

Projekt CZAS NA START! jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0057/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Realizacja projektu okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE I NABORU

WSPARCIE UDZIELANE UCZESTNIKOM W RAMACH I NABORU
a) Indywidualne doradztwo zawodowe

b) Grupowe doradztwo zawodowe

c) Pośrednictwo pracy

d) Szkolenia zawodowe

e) Staże zawodowe- informacja nt. staży zawodowych